Triển khai hiệu quả công tác an toàn, bảo hộ lao động

Tổng cục Kỹ thuật vừa tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai kết quả Hội nghị tập huấn công tác an toàn, bảo hộ lao động (AT, BHLĐ) toàn quân năm 2014.

Các học viên dự tập huấn đã được trang bị toàn diện và cập nhật kiến thức về AT, BHLĐ; hướng dẫn nghiệp vụ, trên cơ sở đó thống nhất thực hiện trong toàn quân. Kết quả tập huấn, 100% học viên đạt yêu cầu, có 95% đạt loại khá, giỏi. Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 399 ngày 5-6-2014 của Quân ủy Trung ương về tăng cường công tác an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung huấn luyện kỹ thuật an toàn và kỹ năng làm việc cho người lao động. Toàn quân đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của bộ đội, thực hiện nghiêm pháp luật về ATLĐ, BHLĐ, nhất là cho người chỉ huy, quản lý người lao động, huấn luyện chiến sĩ mới. Cơ quan chức năng các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác AT, BHLĐ; tổ chức đăng ký, kiểm định định kỳ và đột xuất; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa những yếu tố gây mất an toàn, cháy nổ, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được đăng vào

Viết bình luận