KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2015

I. MỤC ĐÍCH

Công tác bảo hộ lao động, là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lao
động, nhằm mục đích:
Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất,
hoặc không để xảy ra tai nạn trong lao động.
Đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp
hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt gây nên.
Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho
người lao động.
Công tác bảo hộ lao động là công tác nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn
chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc những tác động xấu đến sức khỏe
người lao động.
 

II. Ý Nghĩa công tác bảo hộ lao động
 

Công tác bảo hộ lao động là một công tác nhằm chủ động để phòng ngừa
các tai nạn lao động, và các bệnh nghề nghiệp cho công nhân, hoặc những tác
động xấu có thể ảnh hưởng đến công nhân trong quá trình làm việc, là một văn
bản pháp lý của Công ty về việc thực hiện đảm bảo an toàn trong sản xuất
III. Những nội dung cụ thể của công tác bảo hộ lao động
Nội dung cụ thể của công tác bảo hộ lao động sẽ gồm 5 nội dung chính
như sau:
Các biện pháp kỹ thuật về an toàn phòng chống cháy nổ.
Các biện pháp về kỹ thuật về vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm
việc.
Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng ngừa các bệnh nghề
nghiệp cho người lao động.
Trang bị đầy đủ các phương tiện cá nhân cho người lao động.
Tích cực tham gia tuyên truyền, mở thêm các lớp tập huấn về bảo hộ lao
động cho người lao động.

 

Được đăng vào

Viết bình luận